VÝVOJ HNOJIVA

Vývoj hnojiva MicroCHAR® probíhal od podzimu 2020 do podzimu 2021 formou firemního výzkumu ve společnosti AIVOTEC s.r.o. a BIOUHEL.CZ.

Základní idea a výzkumná hypotéza

Už i velcí výrobci hnojiv si v poslední době dobře uvědomují neudržitelnost současného způsobu intenzivního zemědělství. Hledají inovativní a udržitelné prostředky pro zemědělskou produkci, mezi nimiž hrají významnou roli i symbiotické mykorhizní houby.

Existuje tedy poptávka po nových hnojivech, obsahujících i biotickou složku. (prof. Miroslav Vosátka, Botanický ústav AV ČR).  


Fáze výzkumu

Smluvní výzkum probíhal na VŠTE v Českých Budějovicích pod vedením doc. J. Marouška.
Úkolem bylo vyvinout směs uhlíku, živin a dalších komponent, určených ke granulaci.
Výsledkem je KNOW-HOW výroby suroviny uhlíkového hnojiva, chráněné užitným vzorem  UV 034889.


Vývoj technologie výroby

Vývoj technického řešení jsme realizovali ve spolupráci s firmou 3V Tech.

Výsledkem vývoje je ověřené řešení granulace uhlíkového hnojiva a několik šarží ověřeného hnojiva MicroCHAR®.


Ověřování funkčních vlastností hnojiva

Česká zemědělská univerzita, doc. L. Trakal.

Ověření postupu aplikace mykorrhizních hub na biochar pro potřeby průmyslového využití.

Nárůst kolonizace v kořenovém systému o 49 – 82%.

Test postupného uvolňování živin z produktu MicroCHAR®.

Zvýšení dostupnosti živin v řádu osmi až třiceti násobku.

Z dosavadní více jak 10ti leté zkušenosti používání a testování biocharu/biouhlu, je hnojivo MicroCHAR® prvním produktem, který je snadno aplikovatelný do půdy a to především díky svému tvaru a minimální prašnosti. Další velkou výhodou je dostatečně naprogramované množství hnojiv, které se do půdního prostředí postupně uvolňuje.

Komplexnost produktu je navíc finálně docílena tím, že obsahuje koktejl mikroorganizmů, které stimulují růst konkrétních plodin. Budoucnost tohoto produktu vidím v ekologickém zemědělství a to především v případě degradovaných půd s nedostatkem organické hmoty v půdě, což má za následek její nízkou retenční schopnost. Myslím, že bylo ideální mít možnost získat na používání produktu MicroCHAR® a jemu podobných dotace od MZe či MŽP a to hlavně ze dvou důvodů: (i) návratu organické hmoty do půdy a tedy i sekvestraci uhlíku; a (ii) podpoře zelené technologie, která především představuje negativní emise CO2.

doc. Lukáš Trakal, Česká zemědělská univerzita


Botanický ústav Akademie věd ČR, prof. M. Vosátka

Testování biohnojiva MICROCHAR (podpora grantem Inovační Voucher, OPPIK). Výsledky potvrzují všechny předešlé hypotézy a závěry z nádobových pokusů. Zejména se ale potvrdila dostupnost živin a významná kolonizace kořenů mykorhizními houbami.

Výnos jarní pšenice z hektaru
celková sušina 8,7 tun
zrna 3,9 tuny


Funkční testy hnojiva MicroCHAR byly spolufinancovány Evropskou unií z programu Inovační vouchery.

Biouhlu se věnuji již devátým rokem. Za tu dobu jsme s kolegy z firmy BIOUHEL.CZ podrobně zmapovali, jaké jsou jeho benefity i jak je vnímán.

I díky tomu jsem přesvědčen, že uhlíkové hnojivo MicroCHAR® je nejlepší známý způsob, jak využít unikátní vlastnosti biouhlu v udržitelném zemědělství i péči o krajinu.

Jan Káňa


Všechny získané znalosti jsme porovnali s dostupnými řešeními a stavem techniky. Došli jsme k závěru, že naše hnojivo MicroCHAR je světově unikátní. 22. 12. 2021 jsme podali přihlášku patentu pod číslem PV 2021-592.

Vývojový tým

Jan Káňa, AIVOTEC s.r.o.projektový manažer, vývoj technoloie
prof. Miroslav Vosátka, Botanický ústav AV vedoucí vědecký pracovník
doc. Josef Maroušek, VŠTE vědecký pracovník, pedologie
prof. Ladislav Kolář, VŠTEvědecký poradce
Mgr. Otakar Strunecký, VŠTEvědecký pracovník, základní design
doc. Lukáš Trakal, ČZUvědecký pracovník, geoenvironmentální aspekty
Mgr. Lenka Fišarová vědecký pracovník, mykorhizní symbiózy
Ing. František Slabý, 3V Tech s.r.o.procesní technolog, vývoj technologie
Martin Pospíšilprovozní specialista